Algemene voorwaarden voor Inaday Patent B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede d.d. 26 februari 2013 onder nummer 55403549

Artikel 1 Algemeen

1.1 Inaday Patent B.V. (‘Inaday’) is een besloten venootschap welke zich tot doel stelt het verlenen van diensten door octrooigemachtigden in de ruimste zin des woords. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven en kunnen alleen worden aanvaard door Inaday. Toepasselijkheid van de artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Alle offertes van Inaday zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen danwel hiervan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

1.3 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij van de hand gewezen.

1.4 Indien er van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, dienen de afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. Ook bij afwijking van een of enkele van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geldt dat de andere bepalingen onverkort van toepassing zijn en blijven.

1.5 Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling neergelegd in een met Inaday gesloten overeenkomst, prevaleert de inhoud van de met Inaday gesloten overeenkomst.

1.6 Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

2.1 Inaday zal de aan haar verstrekte opdrachten naar beste kunnen en met de vereiste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid uitvoeren, zoals een goed opdrachtnemer betaamt. Bij de uitvoering van de opdracht kan Inaday zich laten bijstaan door derden die door Inaday bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

2.2. Uitvoering van de opdracht zal geschieden op basis van de informatie die door de opdrachtgever aan Inaday is verstrekt. Opdrachtgever zal Inaday dan ook tijdig alle voor de uitvoering van de opdracht relevante instructies en informatie voorzien. Indien opdrachtgever Inaday niet tijdig voorziet van instructies of informatie en er daardoor een termijn dreigt te verstrijken, zal Inaday, indien mogelijk, een verlenging van de termijn verzoeken. Voor deze werkzaamheden worden honoraria en kosten in rekening gebracht aan opdrachtgever. Wanneer een termijn desalniettemin verstrijkt, is Inaday echter niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. Evenmin is Inaday aansprakelijk voor het niet uitvoeren van niet expliciet aan haar opgedragen werkzaamheden.

2.3 Inaday kan bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Voor het geval deze derden hun aansprakelijkheid willen beperken, machtigt opdrachtgever Inaday om deze aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden. Hoewel Inaday alle zorgvuldigheid zal betrachten bij het selecteren en inschakelen van derden, is zij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van het uitvoeren van de opdracht ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart Inaday voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.

Artikel 3 Geheimhouding

3.1 Inaday zal volstrekte geheimhouding betrachten over elke mededeling van vertrouwelijke aard die daartoe door of namens opdrachtgever aan Inaday is verstrekt.

3.2 Inaday communiceert mede op elektronische wijze. Indien er door deze wijze van communicatie fouten ontstaan of derden bekend worden met de inhoud van de verstrekte informatie, is Inaday niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van deze wijze van communicatie.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Indien de in artikel 4.2 genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden ook niet uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 10.000,– (zegge: tienduizend euro), met dien verstande dat het door Inaday te betalen bedrag in geen geval hoger is dan het bedrag aan honorarium exclusief BTW dat door Inaday voor de betreffende opdracht aan de opdrachtgever in rekening is gebracht en reeds daadwerkelijk door de opdrachtgever aan Inaday is betaald.

4.2 Iedere aansprakelijkheid van Inaday is beperkt tot het bedrag dat Inaday krachtens een door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering van haar verzekeraar daadwerkelijk vergoed krijgt, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dan in het desbetreffende geval uit de polisvoorwaarden voortvloeit.

4.3 Inaday sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die toe te rekenen is aan door haar ingeschakelde derden en voor de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de door Inaday of door haar ingeschakelde derden geraadpleegde bronnen en registers, als ook voor onjuiste en/of onvolledige informatie die door opdrachtgever is verstrekt.

Artikel 5 Declaraties, honorarium, betaling, kosten

5.1 In de regel verlangt Inaday betaling van een voorschot van opdrachtgever. Inaday is gerechtigd pas een aanvang te nemen met de uitvoering van de opdracht indien betaling van het voorschot heeft plaatsgevonden. Het betaalde voorschot zal worden verrekend met later door Inaday te factureren honoraria en kosten.

5.2 De honoraria van Inaday worden berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Inaday, waarbij het resultaat van de verrichte werkzaamheden niet van belang is. In de honoraria zijn begrepen de vergoedingen van tijd die ten behoeve van opdrachtgever is besteed alsook een vergoeding voor algemene vaste kantoorkosten. Inaday zal aan opdrachtgever ook een opslag in rekening brengen voor variabele kantoorkosten, waarbij deze kantoorkosten worden doorberekend als percentage van de honoraria.

5.3 Naast de variabele honoraria die door Inaday worden doorberekend op basis van het door haar vastgestelde uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal aan een opdracht bestede uren, hanteert Inaday ook vaste honoraria.

5.4 Aan opdrachtgever worden alle kosten die in verband met het uitvoeren van een opdracht ontstaan in rekening gebracht. Onder deze kosten zijn onder andere begrepen taksen, reis- en verblijfkosten, kosten van gemachtigden of andere deskundigen, kosten van koeriersdiensten en kosten van vertalingen.

5.5 Door Inaday aan opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen en offertes hebben een zuiver indicatief en vrijblijvend karakter, tenzij door Inaday uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

5.6 Alle facturen dienen volledig, zonder korting of verrekening aan Inaday te zijn betaald binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn. Wanneer op de factuur geen betalingstermijn wordt genoemd, dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Het staat Inaday vrij om tussentijds declaraties te zenden.

5.7 Indien er een geschil zou ontstaan tussen opdrachtgever en Inaday geeft dit opdrachtgever niet het recht om betaling van de declaraties op te schorten of te weigeren.

5.8 Bij het verzuimen binnen de gestelde termijn tot betaling over te gaan, zal opdrachtgever van rechtswege zonder (verdere) ingebrekestelling in verzuim zijn en is zij over het verschuldigde bedrag, onverminderd overige rechten van Inaday, wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

5.9 Alle kosten die Inaday in en/of buiten rechte moet maken in verband met het niet tijdig voldoen door de opdrachtgever van de facturen, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Beëindiging, overmacht

6.1 Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien: – opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schendt; of – opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld of zijn vermogen geheel dan wel ten dele onder bewind wordt gesteld, of wanneer er een tot één van deze gevallen strekkende aanvraag wordt ingediend; of – opdrachtgever de bedrijfsvoering in dan wel de zeggenschap over haar onderneming of een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk overdraagt, haar rechtspersoonlijkheid verliest, ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt dan wel anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening van opdrachtgever; of – conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op goederen van dan wel ten laste van opdrachtgever.

6.2 In de in lid 1 bedoelde situatie is Inaday gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever zonder ingebrekestelling buiten rechte onmiddellijk eenzijdig, geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding door Inaday zal Inaday niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever. De ontbinding laat bovendien overige aan Inaday toekomende rechten onverlet, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

6.3 Bedragen die Inaday voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

6.4 Naast de overige rechten die aan Inaday toekomen, is Inaday gerechtigd in geval van overmacht de nakoming en uitvoering van de opdracht op te schorten, danwel zonder rechterlijke tussenkomst tot ontbinding over te gaan, zonder dat Inaday hierbij gehouden is tot enige schadevergoeding.

6.5 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van opdrachten aan Inaday die niet te wijten is aan schuld van Inaday, noch voor haar rekening komt. Van overmacht is in ieder geval sprake indien Inaday niet kan nakomen als gevolg van ziekte, dood of andere verhindering van een medewerker van Inaday.

Artikel 7 Rechts- en forumkeuze

7.1 De onderlinge rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Inaday wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Inaday zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Almelo.

7.2 Het staat Inaday vrij om – indien zij dit wenst – in afwijking van artikel 7.1 een geding aanhangig te maken bij een volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 8

Vertalingen algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en het Engels. Indien er bij de uitleg van deze algemene voorwaarden een verschil is tussen de Nederlandse en de Engelse tekst, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

   Stel je vraag via WhatsApp