Bescherming bedrijfsgeheimen


Op zichzelf bestaat er geen recht waarmee bedrijfsconcepten op zichzelf te beschermen zijn. Bij patenten is bescherming van bedrijfsconcepten op zichzelf zelfs expliciet uitgesloten.

 

 

Bescherming bedrijfsgeheimen: hoe werkt dit?

Soms komt het voor dat u een nieuw product ontwikkeld heeft, of een idee voor een nieuw product heeft en dat u dit wilt bespreken met een andere partij, terwijl uw idee nog niet beschermd is door een patent of modelregistratie.

Mogelijk wilt u financiering regelen voor de registratie van uw idee, of is het niet mogelijk gebleken uw idee beschermd te krijgen doordat de regelgeving omtrent bijvoorbeeld inventiviteit u in de weg zit. In dat geval is het belangrijk dat deze bedrijfsinformatie geheim blijft.

In Europa is voor het beschermen van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsgeheimen wetgeving van kracht. In Nederland is dat de ‘Wet bescherming bedrijfsgeheimen’.

‘Wet bescherming bedrijfsgeheimen’ (Wbb)

‘Wet bescherming bedrijfsgeheimen’ stelt een juridisch kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. U kunt zich alleen op de wet bescherming bedrijfsgeheimen beroepen als het bedrijfsgeheim voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

 • Moet echt geheim zijn, dus geen algemeen bekende informatie.
 • Moet handelswaarde bezitten. (waardevol doordat het geheim is)
 • Maatregelen genomen om het bedrijfsgeheim ook echt geheim te houden.

Een bedrijfsgeheim kan, onder de juiste voorwaarden, dus ontstaan. Een bedrijfsgeheim hoeft dan ook niet geregistreerd te worden, zoals bijvoorbeeld bij een modelrecht of patent wel het geval is.

Eigen maatregelen treffen ‘bescherming bedrijfsgeheimen’

Het is goed om zelf vooraf na te denken over hoe een bedrijfsgeheim beschermd kan worden. Zoals misschien logischerwijs volgt uit de definitie van een geheim, is het verborgen houden ervan heel belangrijk. Hiervoor kunt u verschillende maatregelen treffen, zowel in uw eigen bedrijf als in de communicatie met partijen die u bijvoorbeeld wilt betrekken bij de ontwikkeling van uw product.

Zo kunt u bijvoorbeeld zorgen dat uw personeel ervan op de hoogte is welke informatie geheim is en hoe er met geheime informatie omgegaan moet worden. Ook het opnemen van een geheimhoudingsclausule in de arbeidsovereenkomsten behoort tot de mogelijkheden.

Stel met mogelijke zakenpartners of partijen een geheimhoudingsverklaring op en zorg ook dat communicatie over uw product duidelijk als geheim gemarkeerd is. Het is ook belangrijk af te spreken welke beperkingen er zijn op het gebruik van de informatie.

Welke bedrijfsgeheimen kunt u beschermen?

U kunt bijvoorbeeld onderstaande bedrijfsgeheimen beschermen:

 • Klantenbestanden
 • Technische kennis
 • Onderzoeksgegevens
 • Werkprocessen
 • Formules en recepten

Waar is uw bedrijfsgeheim tegen beschermt?

De wet bescherming bedrijfsgeheimen beschermt uw bedrijfsgeheim bijvoorbeeld tegen:

 • Diefstal
 • Bekendmaking
 • Kopiëren zonder toestemming
 • Economische spionage
 • Verbreken van geheimhoudingsovereenkomst

Als bovenstaande wel gebeurt, maakt iemand inbreuk op uw bedrijfsgeheim. Hiervoor kunt u naar de rechter stappen.

Inbreuk bedrijfsgeheim

Als iemand onrechtmatig gebruik maakt van uw bedrijfsgeheim, dan kan er sprake zijn van inbreuk. Hiertegen kunt u optreden als u kunt aantonen dat er onrechtmatig gehandeld is.

Onder onrechtmatig gebruik valt bijvoorbeeld contractbreuk, zoals het niet nakomen van verplichtingen die volgen uit een geheimhoudingsovereenkomst of overeengekomen gebruiksbeperkingen.

Bij onrechtmatig gebruik van uw bedrijfsgeheim, kunt u de rechter vragen om:

 • Een verbod op het bekend maken van uw bedrijfsgeheim
 • Een verbod op het maken van de desbetreffende producten
 • Producten innemen
 • Producten terugroepen uit de handel
 • Schadevergoeding
 • Openbaarmaking van de uitspraak

 

Beperkingen ‘bescherming bedrijfsgeheimen’

In tegenstelling tot een patent of modelrecht, kunt u niet optreden tegen partijen die zelf een product ontwikkelen of idee toepassen waarop uw bescherming van bedrijfsgeheimen van toepassing is, wanneer de benodigde kennis daarvoor rechtmatig verkregen is.

Als bijvoorbeeld een concurrent een product ontwikkeld waarop ook uw bescherming van bedrijfsgeheimen betrekking heeft, dan is er geen sprake van inbreuk. Het is zelfs mogelijk dat uw concurrent patent aanvraagt op dat idee.

De bescherming van uw bedrijfsgeheimen is dus geen vervanging van een patent of modelrecht. Het kan echter wel zeer nuttig zijn zolang bijvoorbeeld nog geen patentaanvraag of modelaanvraag ingediend is.

Ook als er beperkingen zijn aan de beschermingsomvang van een patent, kan een bedrijfsgeheim nuttig zijn wanneer je in onderhandeling wilt met partijen zonder het risico te lopen dat een partij met je idee aan de haal gaat.

Een bescherming voor uw bedrijfsgeheimen aanvragen?

Heeft u nog vragen over het aanvragen van bescherming voor uw bedrijfsgeheim en wilt u uw geheimen zo snel mogelijk beschermen? Neem dan contact met ons op.

 

   Stel je vraag via WhatsApp